Gestioun vun de Matarbechter

Gestioun vun de Matarbechter

"Clock" in / o (software on cloud). Dësen outil ass speziell fir sociétëiten / klibb entwëckelt gin fir d'Gestioun vum Personal ze vereinfachen. Är Matarbechter lueden dës Applikatioun op hiren smartphone, wou se hir Arbechtsplaze können gesinn, hier Präsenz an- an ausloggen, congé, maladie an aner absencen androen. Den administrateur gëtt per SMS informéiert. De but ass fir séier kennen ze reagéieren an esou dem Client e bestännegen Service unzebidden.

admin_y7e3s2rm